CARINSKI PROPISI I SPOLJNOTRGOVINSKA POLITIKA BOSNE I HERCEGOVINE, HRONOLOGIJA!

Nova ICT je priredila hronološki dokumenta, popis svih akata donesenih od 1997.godine, a  vezanih za carinske propise i spoljnotrgovinsku / vanjskotrgovinsku politiku  u Bosni i Hercegovini  sa hronološki izmjenama,dopunama… Pregled dokumenata možete preuzeti na sljedećim linkovima:  Carinski propisi u Bosni i Hercegovini : carina Spoljnotrgovinska politika Bosne i Hercegovine  : vanjskotrgovinski KLASTER LOGISTIKA je objedinio…

Više

FBIH: Oglas o održavanju ispitnog roka za polaganje stručnog ispita za djelatnike međunarodnog otpremništva-špedicije, u vezi sa carinjenjem robe

Oglas o održavanju ispitnog roka za polaganje stručnog ispita za djelatnike međunarodnog otpremništva-špedicije, u vezi sa carinjenjem robe Pismeni dio stručnog ispita održat će se dana 28.10.2022. godine (petak) sa početkom u 12:00 sati u Mostaru, u prostorijama Federalnog ministarstva trgovine (zgrada Vlade Federacije BiH), ul. dr Ante Starčevića bb. Usmeni dio stručnog ispita održat će se…

Više

ZAKON O GRANIČNOJ KONTROLI (“Sl. glasnik BiH”, br. 53/2009, 54/2010 i 47/2014)

GLAVA I – OPŠTE ODREDBE Član 1 (Predmet) Ovim zakonom uređuje se: granična kontrola i prelazak državne granice Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: državna granica), granični prelazi, granična linija, zaštitno područje, prenos i kontrola prenosa oružja i municije preko državne granice, međunarodna granična policijska saradnja, prikupljanje podataka i vođenje evidencija, te druga pitanja koja…

Više

UPUTSTVO O POSTUPKU KUĆNOG UVOZNOG CARINJENJA

Službeni glasnik BiH, broj 57/22 Na osnovu člana 15. Zakona o Upravi za indirektno oporezivanje (“Službeni glasnik BiH”, broj 89/05) i člana 61. stav 2. Zakona o upravi (“Službeni glasnik BiH”, br. 32/02, 102/09 i 72/17), direktor Uprave za indirektno oporezivanje donosi UPUTSTVO O POSTUPKU KUĆNOG UVOZNOG CARINJENJA GLAVA I – OPĆE ODREDBE Član 1.…

Više

UPUTSTVO O POSTUPKU ODOBRAVANJA STATUSA OVLAŠTENOG PRIVREDNOG SUBJEKTA (AEO)

Službeni glasnik BiH, broj 57/22 Na osnovu člana 15. Zakona o Upravi za indirektno oporezivanje (“Službeni glasnik BiH”, broj 89/05) i člana 61. stav 2. Zakona o upravi (“Službeni glasnik BiH”, br. 32/02, 102/09 i 72/17), direktor Uprave za indirektno oporezivanje donosi UPUTSTVO O POSTUPKU ODOBRAVANJA STATUSA OVLAŠTENOG PRIVREDNOG SUBJEKTA (AEO) DIO PRVI – OPĆE…

Više

MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I TRANSPORTA BOSNE I HERCEGOVINE – statistika portala transportne dozvole

  Sektor za transport Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine obavlja poslove koji se odnose na pripremanje i izvršavanje propisa u vezi sa uspostavljanjem i funkcionisanjem međunarodnog i međuentitetskog drumskog, željezničkog, vazdušnog, vodnog i cjevovodnog transporta, učestvuje u pripremi i prati provođenje bilateralnih sporazuma sa svim državama sa kojima postoji zajednički interes u bilateralnom prevozu…

Više